Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

Lêesplenkskë

Lêesplenkskë

 • de aa van paam
 • 'n Maagd zonnër paam, stèlt oech dat vùr.
   
 • de ee van geet
 • Dij geet jè m'n heel blôemmë ôofgëfrêtë.
   
 • de oo van poot
 • Hùr wor wo's poot-rood.
   
 • de uu van pëkuur
 • Dën doktoor zat mich 'n pëkuur èn ich wo's të van ôof.
   
 • de êe van pêer
 • Ich hùb lievër 'n pêer a's nën appël.
   
 • de ôo van hôon
 • Dën hôon zit op dë mèssëf.
   
 • de ai van kënai
 • Da's mich 'n kënai van ë wijf.
   
 • de au van maus
 • Dwô zit 'n maus ènnë val.
   
 • de eu van tëleur
 • Zë loet dën tëleur aut hùr haan vallë.
   
 • de êu van blêur
 • De blêur vallë van dë beum.
   
 • de èè van zèès
 • De boer voel rèèt ènnë zèès.
   
 • de oe van krêemtoet
 • Ich hùb lievër 'n krêemtoet a's 'n gëllèt.
   
 • de oi van vloi
 • Kroezëlëvloi hùb ich sjau gan.
   
 • de ôe vn tôepkèskë
 • Zo'n tôepkèskë ès nie slèèg.
   
 • de ij van zijg
 • Sjùt hët jès dùr dë zijg.
   
 • de ie van stiekëlmet
 • Stiekëlmettë vangë dat doen dë kènnër nau nimmee.
   
 • de a van waffël
 • Jefke kreeg 'n waffël rond z'n órë van dë meestër.
   
 • de á van sëgá
 • Ich ruk nog lievër sëgáren a's sëgrèttë-doemp
   
 • de a' van sjampa'n
 • Sjampa'n ès sjau duur.
   
 • de e van verkë
 • Dë verkë lópë ènnë bood.
   
 • de ë van bëlong
 • De bëlong vlwog këpot.
   
 • de è van jèk
 • Ich hùb lievër jèksaas op dë bónë. 
   
 • de é van kémël
 • Kèn zjë hët vërsjil tùssë në kémël èn nën drommëdôrës?
   
 • de ê van ronkkêvër
 • Ronk-kêvërs dij ziet zjë allëwijl nimmee.
   
 • de i van himmë
 • Oer himmëslip hink aut oer brôek.
   
 • de o van wog
 • Ich môet wier èns op dë wog go'n stùn.
   
 • de ó van potló
 • En dë pennëdoos stêkë twee potlótë èn één griffël.
   
 • de ô van hômël
 • Ich mèndë a'ttër mich mèt dën hômël oppë kop hoeg.
   
 • de o' van sëko'sj
 • Wijvël sëko'sjë hèt dat vromës wo'l?
   
 • de u van pëkup
 • Ich hùb nog nën aa-ë pëkup oppë zollër stùn.
   
 • de ù van stopnùl
 • Dë stopnùl ès nùrrës të vènnë.
   
 • de ú van mësjú
 • A dën diaree hèt moei mësjútën êtë.
   

terug naar boven