Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

Ach zo zat dat

Hoeselt begraaft zijn burgemeester

Op 10 november 1946 hadden de eerste naoorlogse verkiezingen plaats voor de vernieuwing van de gemeenteraden. Hoeselt stuurde de volgende elf naar haar gemeentehuis: Nartus René, Dieu André, Goffin Jozef, Lathuy Hippolyte, Huygen Willy, Plessers Henri, Roosen Pierre, Daenen Gerard, Panis Jozef, Thoelen Pierre en Thewissen Jozef.

De nieuwe gemeenteraad werd ingezworen op 16 januari 1947.
klik om te vergroten
Op dezelfde zitting werden de twee nieuwe schepenen verkozen: Hippolyte Lathuy en Pierre Thoelen.

Op 13 maart 1947 werd burgemeester René Nartus door de provincieraad verkozen als deputé en moest zo noodgedwongen zijn ontslag nemen als burgemeester. De Hoeseltse gemeenteraad droeg als nieuwe burgemeester Pierre Thoelen voor, Hubbes Pierre in de volksmond. De feestelijkheden rond zijn aanstelling, met vurige redevoeringen en toespraken, zoals dat toen paste, en met een groots opgezette stoet had plaats op 31 augustus 1947.

Lang zou de politieke carrière van Pierre Thoelen niet duren. Nog geen 5 jaar later, op 18 augustus 1952, kwam hij plots te overlijden.In de pers van toen kregen zijn overlijden en begrafenis vrij veel aandacht. Hieronder geven we ongekort en ongekuist de artikels die gepubliceerd werden in Het Belang van Limburg van 20 augustus en van 22 augustus 1952.

Het Belang van Limburg 20.08.1952

De h. Pieter THOELEN, burgemeester te Hoeselt schielijk overleden

Maandag bereikte ons het nieuws dat de h. Pieter Thoelen, Burgemeester van Hoeselt even na het middaguur schielijk overleden was.
Dit droevig nieuws was des te meer verrassend daar de populaire heer Burgemeester in de loop van de voormiddag in een naburige gemeente nog een begrafenisplechtigheid had bijgewoond.
Zijn heengaan zal in de gemeente als een zware slag aangevoeld worden, omdat de h. Thoelen zich op alle gebied zo verdienstelijk heeft gemaakt en door zijn eerlijk beleid, eenvoud en vriendschappelijke houding de achting van iedereen genoot.
Hij werd geboren op 30 november 1883. Zijn gezin telt nog 10 kinderen in leven, onder wie twee priesters en één kloosterzuster. Zijn naam zal voor altijd verbonden blijven aan de "Koninklijke Harmonie Ste Cecilia", waarvan hij lid werd bij de stichting in februari 1895. Hij heeft er steeds buitengewone diensten bewezen en zetelt sinds october 1947 in het bestuur.
Op 1 januari 1947 werd hij in de gemeenteraad opgenomen en op 30 augustus 1947 werd hij plechtig als burgemeester ingehaald in vervanging van de h. Deputé Nartus.
Onder zijn beheer werd er in de gemeente buitengewoon veel tot stand gebracht. We noemen: het herstel van het gemeentehuis, aanleg van verschillende belangrijke wegen, het bouwen van een gemeentemagazijn, het bouwen van nieuwe klaslokalen bij de Eerw. Zusters van Maria, herstel van de Gildezaal en ruime herstellingswerken aan de kerk.
Hij was tevens de promotor van de vergroting van het kerkhof van Alt-Hoeselt en bewerkte ook dat een nieuwe klok kon geplaatst worden in dezelfde parochie. Vermelden we tevens dat de h. Thoelen zeer mild was wat betreft de subsidies voor de plaatselijke verenigingen.
Naast zijn prestaties voor de Harmonie, waar hij jarenlang bezieler der muzikanten is geweest, ontplooide de h. Thoelen nog een zeer uitgebreide activiteit.
Zo fungeerde hij geruime tijd als erevoorzitter van de plaatselijke Bond der Kroostrijke gezinnen; hij was ondervoorzitter van de plaatselijke afdeling van de Kristen Middenstand; Voorzitter der Boerengilde, Ondervoorzitter van de Vee- en Paardenverzekering, Bestuurslid van de Raiffeisenkas, Bestuurslid van de Zuivelfabriek St. Servatius van Diepenbeek, Lid van het plaatselijk Scholencomiteit en bestuurslid van de C.V.P.-afdeling.
De h. Thoelen werd gedecoreerd met het landbouwereteken 1ste en 2de klas en ontving ook de onderscheiding "In veterani honorem 1ste klas" van het Muziekverbond van België.
In de persoon van Burgemeester Thoelen is een voornaam en leidend figuur heengegaan.
Velen zullen hem dan ook een laatste groet willen brengen bij een grootse uitvaart op Donderdag a.s. te 11 uur.
De redactie betuigt haar gevoelens van oprechte deelneming aan de achtbare familie.

Klik om te vergrotenHet Belang van Limburg 22.08.1952

Hoeselt rouwde om een goed mens...

Burgemeester THOELEN plechtig ten grave gedragen

Hoeselt heeft gisteren zijn burgemeester, wijlen dhr. Thoelen ten grave gedragen. Met grijze wolken en korte regenvlagen treurde de natuur werkelijk mee met de onthoofde gemeente, wier bevolking als één man aanwezig was bij de laatste tocht van hem, die steeds een voorbeeldig vader, een ijverig burgemeester en een goed mens is geweest.
Die blijken van onwrikbare sympathie zijn de mooiste posthume hulde geweest aan wijlen dhr. Thoelen en een milde troost voor zijn nabestaanden.

Naar de kerk

De eenvoud, de ongekunsteldheid, die hem tijdens zijn leven steeds gekenmerkt hebben, waren ook de typische aspecten van zijn onvergetelijke uitvaart.
Reeds vanaf tien uur in de voormiddag schoolde een dichte menigte samen voor het rouwbehangen sterfhuis in de Broelstraat. Verscheidene autoriteiten uit openbare besturen en talloze burgemeesters uit de omgeving werden tussen die stille massa genoteerd: o.a. dhr. Nartus, bestendig afgevaardigde en gedelegeerde van de gouverneur, dhr. De Waele arrondissementscommissaris van Tongeren, dhr. Goffings, volksvertegenwoordiger en burgemeester te Wellen, de provincieraadsleden Hafmans, burgemeester te Bilzen, Buntinx, burgemeester te Diepenbeek, Bastiaens en Vaenen, de oudvolksvertegenwoordigers Beckers, Vaes en Mertens, dhr. Bodman, directeur van Interelectra, dhr. Van Egeren van de B.B., het voltallige gemeentebestuur, verscheidene priesters uit de omliggende dorpen en collega's van de zoon Thoelen.
Toen even voor 11 uur de plaatselijke geestelijkheid toekwam werd het stoffelijk overschot van de aflijvige naar buiten gebracht, terwijl de plaatselijke Harmonie Ste-Cecilia, waarvan hij steeds een vurig lid is geweest, enkele treurmarchen speelde.
Honderden dorpelingen stonden langs de Broek- en Dorpsstraat geschaard, waarlangs de indrukwekkende lijkstoet kerkewaarts trok. Vooraf gingen de biddende schoolkinderen, gevolgd door de politie, de Harmonie Ste-Cecilia, een grote groep delegaties met rouwomfloerste vaandels der locale maatschappijen, de K.S.A. in uniform en verscheidene dragers van bloemstukken en kronen. Daarna volgde het stoffelijk overschot dat gedragen werd door de gemeentebedienden, voorafgegaan door dhr. Nartus en dhr. De Waele, omringd door de schepenen en gemeenteraadsleden en begeleid door de treurende familieleden.

Plechtige zieledienst

Zwaar beierden de klokken toen de stoet de kerk naderde. En alsof zij wilde deelnemen aan de laatste triomftocht van de burgervader, overgoot de zon het toneel met een hoopvolle gulp licht.
De kerk was overvol voor de zieledienst, die werd opgedragen door Z.E.H. Donné, pastoor te Hoeselt, met assistentie van Z.E.P. Pauly en Z.E.H. Vanheusden. Vlaggen vormden een eerbiedige haag rond de katafalk en de personaliteiten knielden in het hoogkoor...

Klik hier om de tekst te lezenOok op de tekst van de lijkrede, uitgesproken door deputé René Nartus, konden we de hand leggen.

Geachte familieleden
Beste medeburgers

Met benepen hart en treurig gemoed, vervul ik hier, namens de openbare besturen, namens de Hoeseltse bevolking, namens de ontelbaren, die hier burgemeester Thoelen ter laatste rustplaats vergezellen, of die hem op deze laatste stond dankbaar en ontroerd herdenken, de droevige, doch vererende zending een laatste rouwhulde te brengen aan den dierbaren afgestorvene.
Zijn plotseling heengaan heeft ons allen pijnlijk verrast en ontroerd. Het is niet alleen een zware slag voor de familie, maar ook in gans de gemeente Hoeselt heerst grote verslagenheid. Dit bewijst heden deze plechtige uitvaart en deze massa inwoners van de gemeente en omliggende gemeenten, om aan hun weldoener, aan hun vriend een laatsten dankbaren groet te komen brengen, en een vurig gebed voor zijn zielerust komen te storten.
De voorbeeldige onmisbare vader en de goede burgemeester is niet meer. Hij werd geboren in 1883. Van hem getuigden zijn leermeesters, na het verlaten van de parochieschool, dat zijn voorbeeld, zijn naarstigheid en zijn begaafdheid als leerling steeds ieders aandacht trok. Met deze opgedane hoedanigheden en kennissen is hij het leven ingegaan en heeft hij onverpoosd gewroet voor zijn groot gezin. Te vroeg beroofd van de steun zijner echtgenote, heeft hij door onvermoeide bekommernissen zijn talrijke kinderen een waardige, en vooral christelijke opvoeding gegeven. Over zijn wijze lessen en goede voorbeelden, die bij zijn kinderen een vruchtbare bodem gevonden hadden, mocht hij terecht fier zijn.
De dierbare overledene was ook een weldoener voor zijn medemensen en een diepvoelend sociaal volksman. Vanaf zeer jeugdigen ouderdom stond hij in alle bekommernissen ten dienste van zijn medemensen. Wie zal ooit kunnen getuigen hoe dikwijls hij in alle gezinnen van zijn geliefd gehucht Broek belangloos hulp en troost heeft gebracht. Ook ontplooide hij een uitgebreide activiteit in het verenigingsleven. Hij werd zeer jong bestuurslid van de Vee- en Paardenverzekering, evenals een ijverig lid der muziekmaatschappij, waar hij gedurende meer dan 50 jaren de bezieler der muzikanten is geweest. Hij fungeerde naderhand in tal van verenigingen: Erevoorzitter van de plaatselijke Bond der Kroostrijke gezinnen - Ondervoorzitter van de plaatselijke afdeling van de Kristene Middenstand - Voorzitter der Boerengilde - Ondervoorzitter van de Vee- en Paardenverzekering - bestuurslid van de Raiffeisenkas - Bestuurslid van de zuivelfabriek Sint Servatius van Diepenbeek - lid van het School comiteit - bestuurslid van de CVP enz. Bijna ongelooflijk is het dat deze naarstige vader nog de tijd en de moed vond om zijn medeburgers diensten te bewijzen in al deze verenigingen.
Is het dan te verwonderen dat hij, gemeenteraadslid vanaf 1 januari, nog hetzelfde jaar geroepen werd om burgemeester der gemeente te worden?
Onervaren in de administratie, doch geholpen door zijn vele hoedanigheden, zijn naarstigheid in ’t werk, de vastheid van zijn karakter, zijn kristelijk leven, zijn bezieling voor alles wat schoon was, verwierf hij een groot gezag, en wist hij op korte tijd zich te doen gelden als een bevoegd en gezaghebbend burgervader. Wat hij gedurende deze 5 jaren burgemeesterschap gewroet heeft voor de gemeente is bewonderenswaardig. Trouw aan de kristelijke principes, zich toetsend aan zijn wroeten voor zijn gezin, droeg ook hier alles wat de gemeenschap aanbelangde, zijn zelfde bekommernis. Onderwijs, Openbare Werken, Openbare Onderstand, Veiligheid, Kulturele en Sociale Actie, kregen zijn volle aandacht.
En hoe pijn deed het hem, wanneer financiële bekommeringen hem niet toelieten noodzakelijke werken met de geëigende snelheid uit te voeren.
Hoeselt zal altijd met eerbied zijn rusteloze ijver gedenken, om al hetgeen op zo korten tijd verwezenlijkt werd.
Schoon en verdienstelijk is zijn leven geweest.

Klik hier om te vergroten


Beste medeburgers,
De dood, gelijk zij hem trof, zal ook ons eens treffen. De dood met al haar schrikwekkende onzekerheden, maar ook met al haar heerlijke overwinningen.
Voor burgemeester Pierre Thoelen was de dood een overwinning. Gans zijn schoon leven is daar een waarborg voor.

Goede en trouwe dienaar, Burgemeester Pierre Thoelen, beste vriend,
rust in vrede en bid voor uw medeburgers, uw kristen volk van Hoeselt en voor hen die er de grote verantwoordelijkheid van dragen.

In naam van zijn Excellentie de Heer Gouverneur der Provincie, in naam van de Openbare Besturen, Bestendige Deputatie van Limburg en gemeenteraad van Hoeselt, in naam van alle inwoners onzer gemeente breng ik hier een laatste hulde van eerbied en van dankbaarheid aan de gedachtenis van burgemeester Pierre Thoelen.

Aan zijn beproefde familie bied ik de uitdrukking onzer innige en kristelijke deelneming.
De Opperste Meester zal, in Zijn goedheid en Zijn rechtvaardigheid de verdiensten van Zijn getrouwen dienaar weten te schatten en te belonen.


Heeft u aanvullende informatie, vragen of opmerkingen?
Mail gerust naar reacties@hoeseltvrugger.be