Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

Ach zo zat dat

De Burgerlijke Stand


Officieel startte in 1794 in onze gewesten de Franse Tijd. De revolutionaire denkbeelden vonden echter niet dadelijk de weg naar het hart van elke citoyen.


Niettegenstaande de afzijdigheid en het lijdzaam verzet van een groot deel van de bevolking introduceerde het nieuwe bewind onverwijld zijn regels en wetten. En van de beleidspunten was het installeren van een ambtenaar van Burgerlijke Stand met de verplichting bij deze ambtenaar aangifte te doen van geboorte en overlijden. Bovendien was een huwelijk alleen geldig als het voor die ambtenaar gesloten was.


Vroeger, in het Ancien Rgime, was het enkel de pastoor die de doopsels, huwelijken en overlijdens bijhield in de registers van de parochie.
Vanaf de Franse Tijd behoorden akten van geboorte, huwelijk en overlijden officieel geregistreerd te worden in de registers van de Burgerlijke Stand.
De meeste gemeenten legden de nieuwe registers al aan in de 18de eeuw; in tweevoud.

Van elk register bewaarde de gemeente n exemplaar, het andere moest overgedragen worden aan de hogere rechtsinstanties. Tegenwoordig bevinden de meeste registers van de Burgerlijke Stand van Hoeselt en de deelgemeenten zich in het gemeentehuis. Het 'andere' exemplaar wordt bewaard door de rechtbank van Tongeren.
In het gemeentelijk archief ontbreken echter enkele van de oudste registers van Schalkhoven n alle registers van Romershoven uit de periode vr 1880.

De Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep heeft aan de hand van de negentiende-eeuwse registers die ter plaatse bewaard bleven een databank aangelegd die voor velerlei doeleinden, zoals bijvoorbeeld stamboomonderzoek, gebruikt kan worden.

De akten van de 'Burgerlijke Stand' omkaderen tot op heden drie crusiale momenten in een mensenleven.
Wat de akten van de Burgerlijke Stand ons direct of indirect vertellen over geboorte, huwelijk en dood in de negentiende eeuw, zal in de komende maanden te lezen zijn in drie afzonderlijke afleveringen.

Ga verder naar...
Burgerlijke Stand 19de eeuw: Geboorten
Burgerlijke Stand 19de eeuw: Huwelijken


Heeft u aanvullende informatie, vragen of opmerkingen?
Mail gerust naar reacties@hoeseltvrugger.be