Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

Ach zo zat dat

Jubelfeest in Hern 1905

Op de avond van 23 september 1905 bulderde in Hern een kanon: de aankondiging van het grote vaderlandse jubelfeest, dat 's anderendaags in Hern zou gevierd worden.

Het begon 's morgens om 9 uur met een plechtige hoogmis met Te Deum, om den Gever van alle goed te bedanken voor den ongemeene voorspoed dien het Belgische Volk sedert 75 jaren geniet.

En 's namiddags was er het groot volksfeest, waarvoor men van heinde en ver toeliep. Als hoogtepunt van de dag trok om 14 uur een heerlijken stoet uit met niet minder dan 16 groepen.

1 Eskadron ruiters met nationale vaandels;
2 De Veloclub met een dertigtal versierde rijwielen;
3 De gedecoreerde schooljeugd;
4 Praalwagen de Romeinsche tomben voorstellende;
5 Zangmaatschappij Ste Cecilia en Matigheidsgenootschap;
6 De Spaansche overheersching of Philip II met zijn gevolg te paard;
7 De werklieden;
8 De Fransche overheersching of Napoleon met zijn gevolg te paard;
9 De Fanfare;
10 Praalwagen, verbeeldende de Kluis van Vrij-Hern;
11 Duivenmaatschappij met versierde korven;
12 Lijfrentekas en veeverzekering;
13 Praalwagen der ambachten;
14 De Hubertusvereniging: verscheidene jagers met Hubertus aan 't hoofd;
15 De Belgische Onafhankelijkheid: Leopold I en Leopold II op eenen praalwagen;
16 De Gemeenteraad, de Kerkraad en Armebestuur;
Sluiting van den stoet met twee ruiters te paard.


Om 16 uur volgde dan een Groot Concert, met uitvoering van vaderlandsche gezangen.
Heel de namiddag kon men aan volksspelen deelnemen, waarvoor tegen de avond de prijzen werden uitgedeeld
En 's avonds was er dan nog een prachtig vuurwerk.

Alles tot meerdere eer en glorie van God en Vaderland !!


Heeft u aanvullende informatie, vragen of opmerkingen?
Mail gerust naar reacties@hoeseltvrugger.be