Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

Ach zo zat dat

Waarom de Jeugdkapel in 1938 gebouwd werd


We willen nog eens terugblikken op de ontstaansgeschiedenis van de Jeugdkapel.
Alhoewel iedereen dacht dat over dit schitterend initiatief van kapelaan Vliegen alles gezegd en geschreven was, ontdekken we nu in de Sint-Stefanusbode van 1938 bijkomende informatie.

Kapelaan Vliegen had de faam een bevlogen man te zijn. Dat was ook zo. Hij was de 'bezieler' van de jeugd en de jeugdbewegingen. Hij zat vol ideeën. Hij hoefde maar een "project" te ontvouwen, of het werd gerealiseerd. Ter ere van de jeugd en met de jeugd bouwde hij in de zomermaanden van 1938 de Jeugdkapel.

Maar wellicht rijpte het Jeugdkapel-project in een heel specifiek en breder kader...


1938 was een mariaal jaar in het bisdom Luik. Mariale jaren werden meestal per bisdom of per kerkprovincie (België) georganiseerd met de bedoeling de Maria-verering aan te wakkeren.
Het bisdom verwachtte dan ook tastbare initiatieven van de plaatselijke geestelijkheid.
In de Sint-Stefanusbode, het Hoeselts parochieblad of de Plich, van 16 oktober legt de schrijver, kapelaan Vliegen, de link tussen dit Maria-jaar en de bouw van de Jeugdkapel.
Op 16 januari kondigde Mgr. de Bisschop, bij de plechtigheden in de Basiliek van St. Martin af dat het jaar 1938 voor het bisdom een MARIAAL jaar zou zijn, loopend van de 3de zondag van januari 1938 tot de 3de zondag van januari 1939.
De intentie's die zijne Excellentie uiteenzette waren o.a. de vernieuwing der Maria-devotie, de godsvrucht van de H. Rozenkrans en de oplossing van de zaak van Banneux.
De Jeugdkapel in de "Ho-elestraôt" die hare voltooiing nabij is, wil in onze parochie een aansporing zijn tot Maria-devotie en Rozenkrans-godsvrucht, en tevens een blijvend gebed voor ons allen, vooral voor de jeugd.
Schouw van hieruit op Hoeselt neer
Het blijve Hoeselt van weleer
In ieders hart, in ieders huis
De lieve Vrouw en 't Kristi-Kruis
De tekst is duidelijk: zijne Excellentie had drie programmapunten voor het Mariaal Jaar.
Met 'de zaak Banneux' had Hoeselt niets te maken, maar voor de Mariadevotie en het Rozenkransgebed betekende het bouwen van de Jeugdkapel (op termijn) een ware boost.
Die intentie wordt nog extra beklemtoond in het aansluitend gedicht, dat gebeiteld staat in de voet van het kruis, aan de achterkant van de kapel.
[Wat het probleem Banneux betreft...
Maria zou in Banneux verschenen zijn aan ene Mariette Béco op 15 januari en op 2 maart 1933. De Luikse bisschop en met hem de andere kerkelijke gezagsdragers stonden met heel veel argwaan en met grote reserve tegenover de Banneux-affaire. De echtheid van de verschijningen en van de latere miraculeuze verschijnselen werden pas officieel door de kerk erkend bij schrijven van de bisschop van Luik op 4 september 1949. Het jaar daarvoor, op 8 augustus 1948, was door de bisschop toch al de eerste steen gelegd van de basiliek van Banneux!]
Hierna richt de schrijver een dankwoord aan de zovelen die hun diensten, vaak gratis, verleenden. Vergat hij de jeugd te vernoemen?
Langs dezen weg drukken wij onze oprechte erkentelijkheid uit aan allen en ieder die het zijne bijbracht: aan hen die de oprichting mogelijk maakten; aan den bouwmeester, de voerders en de leveranciers, aan de grondwerkers, de metsers en de dakwerkers, aan de steen-hout-en-ijzerbewerkers en niet in't minst aan de edelmoedige persoonen en onzen goedgunstigen gemeenteraad.
Afgerond met enkele noodzakelijke mededelingen...
Intusschen wordt de laatste hand aan het werk gelegd en het Maria-beeld wacht om zijne intrede te doen. Zondag na de kermis, als 't God belieft, zal er het beeld in stilte worden gezegend, het Rozenhoedje gebeden en de Kapel opengesteld.
De plechtigheid der inzegening zal in de Meimaand van 1939 plaats hebben.
"Het prachtige Mariabeeld werd vanuit de werkhuizen van Tognéry te Luik door de heer Duchateau per auto naar Hoeselt gebracht" (E.H. Vliegen in een gesprek met pater Coenen)

In de volgende Sint-Stefanusbode wordt opnieuw aangekondigd:
Zondag 23 october na 't lof wordt het Lieve-Vrouwbeeld in de nieuwe kapel gebracht, in stilte gezegend en het Ronzenhoedje gebeden. Komende meimaand: plechtige zegening der kapel.
Dat het beeld in oktober 1938 in stilte gezegend werd en de kapel geopend vooraleer de werken aan de omgeving volledig afgerond waren, doet vermoeden dat hier een deadline diende gehaald: de (stille) opening viel nog net in de Rozenkransmaand van 1938 - het MARIAAL jaar. De officiële en plechtige inwijding van de Jeugdkapel vond plaats op 30 april 1939, met veel geloof en godsvrucht, maar in de plensende regen!

Om te eindigen met...
Maria-vereerders! vrije giften worden intusschen in dank aanvaard!


Andere voor Hoeselt gedenkwaardige mariale jaren: 1941 met de inhuldiging van de Lourdesgrot en 1954 met de oprichting van het Maria-legioen.


De Sint-Stefanusbode
In 1938 bestond in Hoeselt het wekelijks parochieblad uit welgeteld één blad met een aan één zijde gestencilde boodschap. Het lukte niet altijd om de tekst 'recht' op het blad te krijgen!
In de kermiseditie van 16 oktober 1938 waarschuwt de herder, met opgestoken vingertje, zijn parochianen voor de goddeloze verlokkingen tot ontucht en andere losbandigheden die in de kermisweek op de loer lagen.
Waarna het onderwerp 'Jeugdkapel' uitgebreid aan de beurt komt.

Vergroot de foto om de bewuste Sint-Stefanusbode van 16 oktober 1938 te lezen.
(het zoomniveau wijzigen om de volledige tekst te lezen)


Heeft u aanvullende informatie, vragen of opmerkingen?
Mail gerust naar reacties@hoeseltvrugger.be